วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ตอนเป็นบัณฑิต

ปัจจุบัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

มั้ธยมศึกษาปีที่ 5

ทำงานมา 7 ปีแล้วต่ะ
ประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ โรงเรียนวัดนาเหนือ

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๗ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๕ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร


ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ


ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโนนยาง

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนวัดช่องแบก

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านในวัง

อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนิโครธาราม

อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จนถึงปัจจุบัน

วันไหว้ครู2552

เด็กชายพฤติกร ประกอบศิลป์ คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
และเด็กหญิงอัจจิมา ล้ำถาวรวงศ์

ผลงานทางวิช่าการ


ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ชุดประเพณีและวันสำคัญในท้องถิ่นจังหวัดพังงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา นางจุไรรัตน์ สดวกกิจ
ปีการศึกษา 2550
บทคัดย่อ
การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ชุดประเพณีและวันสำคัญในท้องถิ่นจังหวัดพังงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ชุดประเพณีและวันสำคัญในท้องถิ่นจังหวัดพังงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ชุดประเพณีและวันสำคัญในท้องถิ่นจังหวัดพังงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน 17 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพราะเป็นห้องที่ผู้วิจัยสอน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ชุด ประเพณีและวันสำคัญในท้องถิ่น จังหวัดพังงา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 เล่ม และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ สถิติที่ทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ( t – Test Dependent) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่การหาค่าความตรง IOC และ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง ชุด ประเพณีและวันสำคัญในท้องถิ่น จังหวัดพังงา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือประสิทธิภาพ 80.25/80.39 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553